Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları
26 Eylül 2023

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇALIŞMALARI

1.     Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Birimi sorumlusu olarak çalışır.

2.     Hastanemizde sağlıkta kalite standartlarına  göre kalite yönetim birimi kurulmuş, teknik donanımı (bilgisayar, yazıcı, telefon, faks vb.) sağlanmıştır.

3.    Kalite Yönetim Direktörü; sağlıkta kalite standartlarında belirlenen tüm komitelere (Hasta Güvenliği Komitesi,  Çalışan Güvenliği Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi ve Eğitim Komitesi vb.) üye olarak katılır.

4.   Sağlıkta kalite standartları çerçevesinde yürütülen tüm çalışmaların koordinasyonu sağlanır.

5.    Bölüm kalite sorumluları ile koordineli çalışılarak bölümlerin sağlıkta kalite standartları yönelik, mevcut durumu; hedefler, öz değerlendirme sonuçları, DÖF, istenmeyen olay bildirimleri, eğitim etkinlikleri, enfeksiyon hızı/oranları, el hijyeni uyumu, gösterge hedefleri, vb. sonuçları  Üst yönetim, bölüm kalite sorumlularının katılımı her dönem en az bir kez olmak üzere değerlendirilir, gerekli iyileştirme faaliyetleri başlatılır. 

6.    Öz Değerlendirme Prosedürüne göre yılda iki kez planlanır ve öz değerlendirme planına göre öz değerlendirmeyi yapılması için tüm birimleri koordine eder.  Öz değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar üst yönetime rapor edilir. Gerekirse düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır.

7.    Hasta ve çalışan memnuniyet anketleri, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen dönemlerde, anket uygulama rehberine göre,  anket uygulama konusunda eğitim alan personeller tarafından yapılması sağlanır. 

8.  Yazılı dokümanları kontrol ederek başhekim onayına sunulur.

9.  İstenmeyen olay bildirim sistemini kurumda etkin kullanılması adına personele farkındalık eğitimleri verilir. İstenmeyen olay bildirimlerin de kök neden analizi yapılarak hataların tekrarını önlemek adına önleyici faaliyetleri yürütür.

 10.  Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ve diğer mevzuatlarına göre yapılması gereken çalışmaları yürütür.