T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Bünyan Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Bünyan Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Sosyal Hizmet

Güncelleme Tarihi: 30/04/2018

AMAÇ : Hizmet alan hastaların tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının sosyal hizmet mesleği ve disiplinin yöntem ve teknikleriyle zamanında çözümlenebilmesi için tıbbi sosyal hizmetin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi

KAPSAM DAYANAK

Sağlık Bakanlığının 10.09.1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve 16.2.2011 tarih, 7465 sayılı Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 TIBBİ SOSYAL HİZMET:

 Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığın korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psikososyal ve sosyoekonomik sorunların zamanında çözümlenerek, sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasını kapsar.

   Tıbbi Sosyal Hizmet Görev Ve Sorumlulukları:

  Hastaneye başvuran hastaların psikososyal ve sosyoekonomik sorunlarını tespit eden, sorunlarıyla ilgili sosyal hizmet müdahalesini planlayan ve uygulayan üniversitelerin dört yıllık sosyal hizmet bölümlerinden mezun sağlık personelidir. Görev ve sorumluluklar; mevzuata uygun olarak sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan hasta / müracaatçı gruplarına:

 • Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar,
 • Engelli hastalar,
 • Sağlık güvencesiz hastalar,
 • Yoksul hastalar,
 • Aile içi şiddet mağduru hastalar,
 • İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar,
 • İnsan ticareti mağduru hastalar,
 • Mülteci, sığınmacı hastalar,
 • Yaşlı ve geriatri alanında sağaltıma ihtiyaç duyulan hastalar,
 • Kronik hastalar,
 • Tıbbi – psikiyatri alanında sosyal hizmet müdahalesi gereken ruh sağlığı tedavisi gören   hastalar,
 • Yabancı uyruklu olup tedaviden faydalanamayan hastalar,
 • İl dışından gelen hastalar,
 • Mesleki tükenmişlik sendromu yaşayan ve psikososyal danışmanlık ihtiyacı bulunan sağlık tesisi çalışanları ve aileleri, grubunda yer alan müracaatçılar için sosyal hizmet müdahalesini planlar ve uygular. 

          

  Tıbbi Sosyal Hizmet Birimine Başvuru Şekli:

 • İlgili branş doktorunun konsültasyon istemi,
 • Servis sorumlu hemşirelerinin ve diğer sağlık personellerinin birime bildirmesi,
 • Düzenli yapılan servis ziyaretlerinde sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan hastanın  görülmesi
 • Hastanın doğrudan birime başvurması ile başlar.

HAZIRLAYAN

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

 

KONTROL EDEN

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

 

ONAYLAYAN

BAŞHEKİM